A fogyasztónak minősülő Vásárló a megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval kötött adásvételi szerződéstől.

 

Az elállási határidő kezdete attól a naptól számítandó, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Egy megrendelésben leadott több termék szolgáltatásakor az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó megrendelt terméket átveszi.

 

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a Webáruház által megadott bármely elérhetőségen bejelenteni, vagy eljuttatni az alábbi címre:

 

Cégnév:                Magic Summer Kft.

Levelezési cím:    8200 Veszprém, Buhim utca 12.

Telefon:                +36 70 5426374

E-mail:                 info@homeemotion.hu

 

A bizonyítási kötelezettség a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli, miszerint nyilatkozatát határidőben megtette.

 

 Elállási nyilatkozat

A Szolgáltatóval kötött adásvételi szerződéstől való elálláshoz használhatja az alábbi elállási nyilatkozatmintát is:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Címzett:

 

Cégnév:              Magic Summer Kft.

Postai cím:         8200 Veszprém, Buhim utca 12.

Telefon:             +36 70 5426374

E-mail:              info@homeemotion.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………..

 

Szerződéskötés időpontja:

 

Átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt.:

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 3.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak elállási nyilatkozatát.

 

Elállás joghatása

Ha a Vásárló eláll a Szolgáltatóval kötött adásvételi szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. A Vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Hibás teljesítés

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Hibás teljesítés esetén az Ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés alapján a forgalmazó jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát a gyártók magyarországi importőrei biztosítják Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Ez a típusú garancia biztosítja, hogy a hibás termék szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül, szakszerűen kerüljön kijavításra, illetve kicserélésre.

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 6 hónap jótállás kötelező. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 2.§ szakasza alapján a rendelet mellékletében megnevezett termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama 1 év. A jótállási idő kezdete a fogyasztási cikk kiszállításával, a fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

A jótállási jogok mind a jótállási jeggyel, mind az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 3 munkanapon belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a forgalmazó.

A garanciális problémával cégünkhöz visszajuttatott termékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 4-6 hét, de ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

A 3 munkanapon belül észlelt és bejelentett hibás termékekre vonatkozó cserelehetőség azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. Ennek megfelelően a további teendők a termék ily módon történt meghibásodása esetén.

Az észlelt meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni a forgalmazó telefonszámán. Amennyiben egyértelmű, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használat következtében történt, biztosítjuk a hibás termék azonnali cseréjét. A termék meghibásodása esetén egyebekben a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.

 

A garanciális javítás/csere céljából történt visszaküldés költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor Webáruházunk utólag teljes körűen megtéríti a szállítás költségét.  Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön a Webáruház honlapján megadott elérhetőségeink bármelyikén.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 4.1. és a 4.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Reklamáció

Ügyfélszolgálat

A Szolgáltatóval kötött adásvételi szerződéssel, illetve a vásárlással kapcsolatos reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

Cégnév:              Magic Summer Kft.

Postai cím:         8200 Veszprém, Buhim utca 12.

Telefon:             +36 70 5426374

E-mail:              info@homeemotion.hu